6 kapoj internaciaj    

Las dumondas che vegnan tschentadas il pli savens davart l’esperanto

 
Enavos tar la homepage rumantsch grischun

Esperanto
 

Esperanto

Vus chattais qua las dumondas che vegnan tschentadas il pli savens. Dapli infurmaziuns survegnis

 
     

  Tge è esperanto?     In linguatg surnaziunal ch´avischina ils umans. El ha la funcziun d´in linguatg auxiliar e na vegn mai a supprimer la lingua materna. Cun el na duai er betg vegnir stgaffi ina «cultura estra»!  
           
  Esi grev d´emprender esperanto?     Gea, bler pli lev che englais. Grammatica regulara, stgazi da pleds europeic, furmaziun dals pleds tenor il princip da cumposizium.  
           
  Quant derasà è l´esperanto oz?     Na, esperanto è in simpel linguatg pervia da sia grammatica logica e ses stgazi da pleds europeic.  
           
  Quants umans discurran esperanto?     Igl è in linguatg che viva e che sviluppescha in´atgna cultura – per surpraisa da blers. Mintga di cumparan texts en esperanto (ovras originalas, revistas e translaziuns). En l´Internet è l´esperanto fitg derasà. Cun il chavazzin esperanto survegnis Vus enturn 1000 indicaziuns!  
           
  È esperanto renconuschì?     Esperanto è in linguatg avert da la posta, in linguatg renconuschi da la UNESCO. A chaschun dal congress mundial che ha lieu mintg´onn en in´autra citad s´inscuntran esperantists da tut ils pajais, da tut las culturas e razzas e discurran in linguatg, senza interprets ed indrizs per translaziuns simultanas.